Výročná správa za rok 2017

FINANCIE

Občianske združenie Všestranko o.z. nemalo na začiatku ani na konci účtovného obdobia roka 2017 žiadne pohľadávky, záväzky ani úvery.

Príjmy občianskeho združenia v roku 2017 v eurách

Príjmy z 2%  1 631,52,- EUR

Prijaté dary 504,99,- EUR

Prijaté príspevky od iných organizácií 8 457,00,- EUR

Osobitné výnosy 4,79,-  EUR

Celkovo: 10.598,30,- EUR

 

Výdavky občianskeho združenia v roku 2017 v eurách

Spotreba materiálu: 8 068,92,-  EUR

Služby 2 080,60,-  EUR

Osobitné náklady 375,-  EUR

Iné ostatné náklady 1 930,86,-  EUR

Celkovo: 12 080,38,- EUR

 

Výsledok hospodárenia za rok 2017 bol -1 482,08,- EUR.