Ako postupujeme

Ďakujeme za záujem o umiestnenie dreveného infopanela v priestoroch Vášho okolia. Tento návod je určený záujemcom, ktorí majú záujem umiestniť infopanel v prostredí, ktoré je ohrozené znečistením odpadkami. Popisuje opatrenia potrebné na zrealizovanie projektu pred osadením, počas osadenia a po ukončení projektu.

Predpokladom pre osadenie infopanelu je:

1. Získanie financií na osadenie infopanela v hodnote cca 550,- EUR. Náklady obsahujú výrobu, dopravu panela, vykopanie jamy a zabetónovanie panela. Financovanie prebieha nasledovnými možnosťami
 
    1.1 Infopanel, osádzanie a celkové náklady hradí v plnej výške naše združenie. V tomto prípade získavame
         financie z rôznych zdrojov, ako sú napríklad žiadosti o granty - viď aktuálny prehľad. Nakoľko rozpočet z
         týchto zdrojov je limitovaný a záleží na úspešnosti podaného grantu naše združenie rozhoduje kam 
         infopanel umiestni a ktorého záujemcu uprednostní.
    1.2 Zisk z 2%. V tomto prípade, keď sa skupina obyvateľov, prípadne právnická osoba rozhodne darovať nám
         2%, vieme tieto financie účelovo použiť na infopanel v oblasti ktorú si daná záujmová skupina sama zvolí
    1.3 Na tvorbe a infopanela sa spolupodieľa mestská časť, jednotlivec, právnická osoba či už formou priamej
          dotácie, daru prípadne prostredníctvom našej overenej výzvy Ľudia ľuďom. V prípade daru nad 50,- EUR
          umiestnime po súhlase darcu, informáciu o samotnom darcovi na konkrétny drevený infopanel

2. Žiadosť na zadanie výroby dreveného infopanela Orava Timber s.r.o.

3. Presné určenie lokality pre výber vytipovanie presnej lokality, výber lokality sa uskutočňuje v spolupráci s 
   partnerom (mestská časť, obec, Lesy SR a pod.).
 
4. Získanie potrebného písomného povolenia od partnera na osadenie infopanela, resp. od vlastníka pozemku kde bude panel osadený. Platné povolenie musí mať naše združenie k dispozícii najneskôr týždeň pred termínom samotného osadenia infopanela.
 
5. Po vzájomnej dohode s partnerom dohoda termínu osadenia infopanela, pričom existuje
 
    5.1 možnosť spolupráce a spojenie osádzania s inou aktivitou partnera
    5.2 možnosť spolupráce a spojenia osádzania s čistením okolia od odpadkov
    5.3 možnosť zorganizovania sprievodného programu pre deti s rodinami - tématicé hry
    5.4 vhodnými termínmi na osadenie panela sú napr. - Deň zeme 22.4, Svetový deň životného prostredia 5.6
 
6. Zorganizovať dobrovoľníkov na podujatie
 
    6.1 naše združenie je partnerom http://www.dobrovolnictvoba.sk/kde uverejňuje podujatie a          
          oslovuje dobrovoľníkov
    6.2 naše združenie tiež využije podporu mestskej časti resp. iného partnera na iniciovanie a zaangažovanie 
          obyvateľov z miestnej komunity
 
7. Akt osadenia panela si vyžaduje približne 8 hod práce. Prvé 4 hod sa vykonávajú výkopové práce a montáž nosnej konštrukcie. Zvyšný čas je potrebný na montáž predmetov do vytrínok, úprava terénu, 

8. Výroba reklamnej tabuľky,  pre partnera v prípade, že na financovanie panela prispel sumou vyššou ako 50,- EUR